20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

discussies

woensdag 21 september 2016
09u15 - 10u45
D05 Waar eindigt tolerantie en begint verwaarlozing? Praktische beschouwingen over de zorg van  patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA)?
moderator: Kirsten Catthoor,
psychiater, VVP sectie langdurige zorg en rehabilitatie, Temse
discussianten:
Veerle Draulans:
expert zorgethiek, gender en diversiteit (KU Leuven)
Greet Basstanie,
jurist en vrederechter
Claudine Mertens, psychiater
Marleen Van Staey,
vertegenwoordiger familieleden
Herlinde Wynants, ervaringsdeskundige

Zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid en regie van de behandeling staan centraal in de therapeutische relatie tussen ggz-patiënten en hulpverleners die werken volgens herstelgerichte principes. Meestal leidt dit tot grote tevredenheid bij alle betrokken partijen: de levenskwaliteit en het vertrouwen in de zorg nemen toe. Soms echter ontstaan onoverbrugbare meningsverschillen, die niet alleen een wig drijven tussen de ggz-patiënt en de hulpverlener, maar ook de hulpverlener in gewetensnood brengen. Een klassiek voorbeeld is de noodzaak van medisch ingrijpen zoals een kankerbehandeling, die door de ggz-patiënt geweigerd wordt. Kritiekloos meegaan in deze keuze, staat haaks op de medische verantwoordelijkheid van de hulpverlener, en diens taak om goede zorg te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm van verwaarlozing, maar een die door de ggz-patiënt geprefereerd wordt. Hoe kunnen we hier toch herstel-gericht mee omgaan, en kunnen de belangen van de ggz-patiënt op dezelfde lijn komen te staan met diens zelfbeschikkingsrecht?
Aan de discussie nemen betrokken vanuit verschillende posities deel. Ze wisselen van gedachten over de valkuilen van verregaande vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen, en de dilemma's die dat met zich mee brengt.

11u15 - 12u45
D06 Is een veilig herstel ook mogelijk met minder vrijheidsberovende maatregelen
moderator: Kim Steeman,
therapeutisch directeur, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
discussianten:
Deproost Eddy,
Sint-Jozef, Pittem
Marysse Ferdy,
PC Caritas, Melle
Stefaan Baeten,
PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Marcia Kroes,
ervaringsdeskundige

In een open debat rond het thema “Is veilig herstel ook mogelijk met minder vrijheidberovende maatregelen?” staan we stil bij enkele vernieuwende ideeën omtrent bejegening, herstel en veiligheid tijdens moeilijkere (crisis-) situaties om afzondering/ geweld en traumatisering van cliënten te voorkomen/ te reduceren.
Om dit thema breed toe te lichten staan we samen met enkele centra die binnen dit thema reeds een hele weg hebben afgelegd stil bij vragen als: hoe kunnen we de impact van een afzondering/isolatie zo klein mogelijk houden? Moeten we, naar het voorbeeld van Nederland, pleiten voor een wetgeving omtrent afzonderen (beperken/afschaffen)? Hoe balanceren we op het losse touw van veiligheid voor hulpverlener en impact op cliënten? Hoe vinden we het evenwicht tussen positieve risktaking en aansprakelijkheid als arts/als centrum? Hoe kunnen we hulpverleners ondersteunen die soms noodgedwongen moeten overgaan tot het stellen van veiligheidsmaatregelen en samen met hen zoeken naar alternatieven?
De opzet van het debat is onder andere centra motiveren om te investeren in trajecten rond vrijheidbeperkende / vrijheidberovende maatregelen en de stem van de ervaringsdeskundige hierin te laten spreken.

13u45 - 15u15
D07 Position switch
moderator: Peter Joostens,
diensthoofd algemene psychiatrie, Alexianen zorggroep, Tienen

Wat als we een ervaringsdeskundige in dienst nemen? Over die vraag boog de werkgroep ervaringsdeskundigheid bij de Alexianen zorggroep Tienen zich. Hoe pakken we dat aan? Wie wordt die ervaringsdeskundige, wat verwachten we, welke taken kan hij/zij opnemen?
Na het uitwerken van een visie, functieprofiel en vacature, konden de sollicitaties beginnen. Gezien de huidige tendens van vermaatschappelijking van zorg, zou de ervaringsdeskundige ingezet worden voor zowel het Psychiatrisch Ziekenhuis als voor Hestia Beschut Wonen en het Mobiel Team. Eens de keuze gemaakt was, werd er een kick-off gepland als signaal voor de hele organisatie dat herstel en ervaringsdeskundigheid een vaste waarde zouden worden.
Al snel werd duidelijk dat er een position switch gebeurd was. Van patiënt naar beleid, van behandelaar naar collega. Het werd een hele ervaring, niet alleen voor de ervaringsdeskundige.
Dat willen we graag met u delen via een persoonlijke presentatie van onze ervaringsdeskundige met een aansluitende paneldiscussie met het publiek.
Gezien de ervaringsdeskundige op vier niveaus werkt (beleid, team, groepen cliënten en individuele cliënten) lijkt dit ons een innovatieve praktijk, de moeite waard om te delen op het achtste GGZ congres. Dit is zeker een project waarin patiënten een andere dan klassieke rol spelen en voorbeeld van een zorgorganisatie die buiten de geëigende paden wandelt.